Vi har forskellige vilkår og betingelser for privatkunder og erhvervskunder. Se de relevante vilkår og betingelser, der gælder for dig herunder:

Vilkår og betingelser for privatkunder

Opdateret: 2023-04-03

Disse generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel.org blev udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Gruppen for Selvreguleringskoordinering (CZ) fra Det Sociale og Økonomiske Råd og er i kraft fra 1. juni 2014.

Indeks:

Artikel   1 - Definitioner

Artikel   2 - Forhandlerens identitet

Artikel   3 - Anvendelighed

Artikel   4 - Tilbuddet

Artikel   5 - Aftalen

Artikel   6 - Fortrydelsesretten

Artikel   7 - Kundernes forpligtelser ved fortrydelse

Artikel   8 - Kunder, der udøver deres fortrydelsesret og de dermed forbundne omkostninger

Artikel   9 - Forhandlernes forpligtelser ved fortrydelse

Artikel  10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel  11 - Prisen

Artikel  12 - Aftalens opfyldelse og ekstra garanti

Artikel  13 - Levering og implementering

Artikel  14 - Transaktioner med længere varighed: varighed, ophør og forlængelse

Artikel  15 - Betaling

Artikel  16 - Klageprocedure

Artikel  17 - Tvister

Artikel  18 - Filialgaranti for Thuiswinkel.org (Shopping secure)

Artikel  19 - Ekstra eller andre bestemmelser

Artikel  20 - Endring af de generelle vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse vilkår og betingelser:

 1. Supplerende aftale: En aftale, hvor en forbruger får produkter, digitalt indhold og/eller tjenester via en fjernsalgsaftale, og en forhandler eller tredjepart leverer disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i overensstemmelse med en aftale mellem netop den tredjepart og forhandleren.
 2. Fortrydelsesperiode: Den periode, hvori en forbruger kan benytte sin fortrydelsesret.
 3. Forbruger: En fysisk person, hvis handlinger ikke udføres med formål, der vedrører handel, erhverv eller en virksomhed.
 4. Dag: Kalenderdag.
 5. Digitalt indhold: Data produceret og leveret i digital form.
 6. Transaktion med forlænget varighed: En fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe er fordelt over en periode
 7. Varigt medium: Enhver metode - herunder e-mail - hvormed en forbruger eller forhandler kan gemme oplysninger, der er stilet til ham personligt på en måde, der gør fremtidig brug eller rådgivning lettere i en periode, der er i overensstemmelse med det formål, som informationerne er beregnet til, og som gør det nemmere uændret at gengive de gemte informationer.
 8. Fortrydelsesret: En forbrugers mulighed for at frafalde en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesperioden.
 9. Forhandler: Identitet nævnt i artikel 2. En webshop, virksomhed (juridisk enhed), som tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere over afstand.
 10. Fjernsalgsaftale: En aftale, der er indgået mellem en forhandler og en forbruger inden for rammerne af et system, der er organiseret til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvor der alene eller delvist benyttes én eller flere teknikker til fjernkommunikation til og med det øjeblik, hvor aftalen er indgået.
 11. Modelformular for fortrydelsesret: Den europæiske modelformular for fortrydelsesret, der medfølger i Bilag I til nærværende vilkår og betingelser.
 12. Teknik til fjernkommunikation: Metoder, der kan benyttes til kommunikation vedrørende det tilbud, som forhandleren har fremsat og indgået aftale om, uden at forbrugeren og forhandleren behøver være på samme sted samtidigt.

Artikel 2 - Forhandlerens identitet

Forhandlerens navn: vidaXL Europe B.V. Forhandler under navnet: vidaXL.dk

Registreret adresse: Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands

E-mailadresse: https://vidaxl.zendesk.com/hc/da/requests/new?ticket_form_id=360000487960

Handelskammerets nummer: 09188362

Moms-identifikationsnummer: NL820055220B01

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Nærværende generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud, en forhandler har fremsat, og enhver fjernsalgsaftale, der er gennemført mellem en forhandler og en forbruger.
 2. Før en fjernsalgsaftale indgås, bliver forbrugeren præsenteret for disse generelle vilkår og betingelser. Hvis det ikke med rimelighed er muligt, angiver forhandleren, før fjernsalgsaftalen indgås, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres på forhandlerens adresse, og at de snarest muligt sendes gratis til forbrugeren, såfremt forbrugeren ønsker det.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, modtager forbrugeren i modsætning til foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen er indgået, teksten med de generelle vilkår og betingelser i elektronisk form, så forbrugeren let kan gemme dem på en varig databærer. Hvis det ikke med rimelighed er muligt, angiver forhandleren, før fjernsalgsaftalen indgås, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de sendes gratis til forbrugeren enten elektronisk eller på anden måde, hvis forbrugeren ønsker det.
 4. I tilfælde, hvor specifikke produkt- eller servicerelaterede vilkår og betingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit ved analogi, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende betingelse, der begyúnstiger ham mes, hvis der foreligger uforenelige generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er underlagt en begrænset gyldighedsperiode eller bestemte betingelser, nævnes dette udtrykkeligt i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret, til at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis forhandleren anvender illustrationer, skal de være realistiske billeder af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Forhandleren er ikke bundet af åbenlyse fejl eller slåfejl i tilbuddet.
 3. Foreligger der en kontrakt, er forhandleren ikke bundet af åbenlyse fejl eller ægte og ærlige prisfejl, som en forbruger burde have bemærket. 
 4. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, videresælgere eller distributører.
 5. Hvert tilbud indeholder oplysninger, der forklarer forbrugeren de rettigheder og forpligterlser, der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Kunden lægger de valgte produkter i indkøbsvognen. Kunden kan under bestillingsprocessen altid ændre de indtastede data og produkter, før der er afgivet bindende ordre.
 2. Kundens bindende ordre for de produkter/tjenester, der er i indkøbsvognen, afgives ved at klikke på knappen til formålet. Aftalen indgås, med forbehold for hvad der er fastsat i afsnit 4, i det øjeblik, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de derved fastsatte betingelser er opfyldt.
 3. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet i elektronisk form, bekræfter forhandleren straks med en elektronisk kvittering for accept af tilbuddet. Forbrugeren kan ophæve aftalen, forudsat den ikke er bekræftet af forhandleren.
 4. Er aftalen indgået elektronisk, træffer forhandleren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal sikre den elektroniske dataoverførsel, og han sørger for et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer forhandleren passende sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Forhandleren har lov til at skaffe oplysninger - inden for de lovbestemte rammer - om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt om væsentlige fakta og faktorer for den ansvarlige indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis undersøgelsen giver forhandleren tilstrækkelig begrundelse til at nægte at indgå aftalen, har han velbegrundet ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte implementeringen til særlige betingelser.
 6. Senest når et produkt, en tjeneste eller digitalt indhold leveres, sender forhandlere forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, så forbrugeren kan gemme dem på et tilgængeligt varigt medium:
 • kontoradressen på forhandlerens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager.
 • de betingelser, hvorunder forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, og hvordan det gøres, eller en utvetydig erklæring om udelukkelse fra fortrydelsesretten.
 • informationer om garantier og eksisterende service efter salget.
 • prisen, herunder alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold, leveringsomkostninger, så vidt det er relevant, og betalingsmetoden, fjernsalgsaftalens levering eller implementering.
 • kravene til aftalens opsigelse, hvis aftalens varighed er mere end 1 år, eller hvis den er ubestemt.
 • hvis forbrugeren har en fortrydelsesret medfølger modelformularen for fortrydelsesret.
 1. I tilfælde af en aftale med forlænget varighed gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesretten

Ved produkternes levering

 1. En forbruger har ved køb af produkter ret til uden begrundelse at ophæve en aftale i en periode på mindst 14 dage. Forhandleren må gerne spørge forbrugeren om begrundelsen for ophævelsen, men forbrugeren har ikke pligt til at anføre begrundelsen.
 2. Den anførte periode i afsnit 1 slutter 14 dage efter begynder dagen efter forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af forbrugeren, som ikke er den transporterende part, modtog produktet, eller:
 • hvis forbrugeren har bestilt flere produkter: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren har udpeget, modtog det sidste produkt. Forhandleren kan afvise en enkelt ordre på flere produkter med forskellige leveringsdatoer, forudsat han klart og tydeligt nformerede forbrugeren om det forud for bestillingsprocessen.
 • hvis et produkts levering omfatter andre leveringer eller dele: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren modtog den sidste levering eller den sidste del,
 • med aftaler om regelmæssig levering af produkter i løbet af en given periode: Den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren modtog det sidste produkt.

Ved levering af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium:

 1. En forbruger har ret til uden begrundelse at ophæve en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium i en periode på mindst 14 dage. Forhandleren må gerne spørge forbrugeren om begrundelsen for ophævelsen, men forbrugeren har ikke pligt til at anføre begrundelsen.
 2. Den anførte periode i afsnit 3 begynder dagen efter aftalen blev indgået.

Forlænget fortrydelsesperiode for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, såfremt en forbruger ikke blev informeret om fortrydelsesretten:

 1. Hvis forhandleren ikke gav forbrugeren de lovpligtige obligatoriske oplysninger om fortrydelsesretten, eller hvis modelformularen ikke blev leveret, så slutter fortrydelsesperioden 12 måneder efter slutningen af den oprindeligt fastsatte fortrydelsesperiode, baseret på de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis forhandleren gav forbrugeren de anførte oplysninger i foregående afsnit inden for 12 måneder fra datoen for den oprindelige fortrydelsesfrist, så slutter fortrydelsesperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog oplysningerne.

Artikel 7 - Forbrugernes forpligtelser i fortrydelsesperioden

 1. I fortrydelsesperioden skal forbrugeren passe godt på produktet og emballagen. Han må kun pakke produktet ud og bruge det i tilstrækkeligt omfang til at vurdere produktets beskaffenhed, egenskaber og effektivitet. Her er udgangspunktet, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet på samme måde, som det tillades i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for produktets devaluering som følge af vedkommendes håndtering af produktet på anden måde end som tilladt i afsnit 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for produktets devaluering, hvis forhandleren ikke har givet ham alle de lovpligtige obligatoriske oplysninger om fortrydelsesretten, før aftalen blev indgået.

Artikel 8 - Kunder, der udøver deres fortrydelsesret og de dermed forbundne omkostninger

 1. En forbruger, der ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal melde dette til forhandleren, inden fortrydelsesfristen udløber, ved hjælp af modelformularen for fortrydelsesret eller på en anden utvetydig måde.
 2. Hurtigst muligt, men ikke senere end 14 dage efter rapporteringsdagen, som anført i afsnit 1, skal forbrugeren returnere produktet eller aflevere det til (en repræsentant for) forhandleren. Det behøves ikke, hvis forhandleren selv har tilbudt at afhente produktet. Forbrugeren vil under alle omstændigheder have overholdt tidsfristen for varereturnering, hvis produktet sendes tilbage, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt relevant tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i original tilstand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som forhandleren har givet.
 4. Risikoen og bevisbyrden for at udøve fortrydelsesretten korrekt og rettidigt hviler på forbrugeren. Hvis forbrugeren sender en vare, skal det overvejes at bruge en sporbar forsendelsesservice eller købe fragtforsikring. Forhandleren garanterer ikke, at han modtager en returneret vare.
 5. Forbrugeren oppebærer de direkte omkostninger ved at returnere produktet. Hvis forhandleren ikke har erklæret, at forbrugeren bærer disse omkostninger, eller hvis forhandleren angiver vilje til selv at bære disse omkostninger, er forbrugeren ikke ansvarlig for omkostningerne ved at returnere varerne. Risikoen og bevisbyrden for at udøve fortrydelsesretten korrekt og rettidigt hviler på forbrugeren.
 6. Forbrugeren skal ikke dække nogen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, hvis:
 • han før levering ikke udtrykkeligt har aftalt at påbegynde opfyldelsen af aftalen, inden fortrydelsesperioden slutter;
 • han ikke erkendte at have mistet sin fortrydelsesret efter at have givet sin tilladelse, eller
 • forhandleren forsømte at bekræfte den erklæring, som forbrugeren fremsatte.
 1. Hvis en forbruger udøver sin fortrydelsesret, opløses alle supplerende aftaler på lovlig vis.

Artikel 9 - Forhandlernes forpligtelser ved fortrydelse

 1. Hvis forhandleren gør det muligt for en forbruger at erklære sin fortrydelse elektronisk, sender han straks en bekræftelse efter modtagelse af en sådan erklæring.
 2. Forhandleren refunderer straks alle betalinger til forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som forhandleren har opkrævet for det returnerede produkt, dog senest inden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren anmeldte fortrydelsen. Bortset fra de tilfælde, hvor forhandleren har tilbudt selv at afhente produktet, kan han udsætte refunderingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren dokumenterer, at han har returneret produktet, alt efter hvad der sker først.
 3. Til enhver refundering bruger forhandleren samme betalingsmetode, som forbrugeren oprindeligt benyttede, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refundering er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren foretrækker en dyr leveringsmetode i stedet for den billigste standardlevering, behøver forhandleren ikke refundere de ekstra omkostninger ved den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Forhandleren kan udelukke fortrydelsesretten for følgende produkter og tjenester, men kun hvis forhandleren utvetydigt har erklæret det, da tilbuddet blev afgivet, eller som minumum i god tid før aftalens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenester, hvis priser er udsat for udsving på finansmarkedet, som forhandleren ingen indflydelse har på, og som kan indtræffe i fortrydelsesperioden.
 2. Aftaler indgået under offentlig auktion. En offentlig auktion defineres som en salgsmetode, hvorved en forhandler tilbyder produkter, digitalt indhold og/eller tjenester på en auktion/licitation, som ledes af en auktionarius, og hvor den succesrige køber er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne.
 3. Serviceaftaler efter hele tjenesten er afsluttet, men kun hvis:
 • Implementeringen startede med forbrugerens udtrykkelige forudgående eaccept, og
 • Forbrugeren erklærede at have mistet sin fortrydelsesret, så snart forhandleren havde fuldført hele aftalen.
 1. Pakkerejser, pakkeferier og pakketure som omtalt i artikel EU directive 2015/2302 og aftaler om passagertransport.
 2. Serviceaftaler, der giver adgang til indkvartering, hvis aftalen allerede har en bestemt implementeringsdato eller -periode og ud over indkvarteringsformålet, transporten af varer, biludlejning og catering.
 3. Aftaler om fritidsaktiviteter, hvis aftalen allerede har en bestemt implementeringsdato eller -periode.
 4. Produkter fremstillet i henhold til forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikeret og fremstillet ud fra en forbrugerens specifikke valg eller beslutning, eller som klart er beregnet til en bestemt person.
 5. Produkter, der forfalder hurtigt eller har begrænset holdbarhed.
 6. Forseglede produkter, der er beskyttet på grund af sundhed eller hygiejne, er uegnede til returnering, og hvis forseglingen blev brudt efter leveringen.
 7. Produkter, som på grund af deres art er blevet uopretteligt blandet med andre produkter.
 8. Alkoholholdige drikke, hvis pris blev aftalt, da aftalen blev indgået, men som først kan leveres efter 30 dage, og hvis aktuelle værdi afhænger af markedsudsving, som forhandleren ingen indflydelse har på.
 9. Forseglede lyd- og videooptagelser samt computerapparater med forsegling, der var brudt efter leveringen.
 10. Levering af digitalt indhold på andet end et materielt medium, men kun hvis:
 • Leveringen blev påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående accept, og
 • forbrugeren erklærede, at dette indebar, at han derved mistede sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

 1. I den i tilbuddeet anførte gyldighedsperiode forhøjes priserne ikke på de produkter og/eller tjenester, der tilbydes, undtagen hvis momsafgifterne ændres.
 2. I modsætning til foregående afsnit kan forhandleren tilbyde produkter eller tjenester til varierende priser, såfremt disse priser skyldes udsving på finansmarkedet, som forhandleren ikke har indflydelse på. Tilbuddet skal henvise til dette link med udsving og til det faktum, at de nævnte priser er anbefalede priser.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladte, hvis de er en følge af lovbestemte regler eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger, der sker mere end 3 måneder efter aftalen blev indgået, er kun tilladte, hvis forhandleren specificerede dette, og
 • de er en følge af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller
 • forbrugeren er bemyndiget til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 1. De anførte priser i tilbud på produkter eller tjenester er med moms.
 2. Alt efter ordrens værdi eller den valgte leveringsmulighed eller adresse, kan der også blive opkrævet leveringsomkostninger. Sådanne ekstra gebyrer vises tydeligt under betalingsprocessen og indgår i ’Total pris'.
 3. Alt efter forbrugerens hjemland kan han pålægges told-, moms- eller importgebyrer ud over forsendelsesgebyrerne, som kun dækker transitomkostningerne for produktet.

Artikel 12 - Aftalens opfyldelse og ekstra garanti

 1. Forhandleren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de anførte specifikationer i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovpligtige bestemmelser og/eller statslige myndigheders regler, der eksisterede på den dato, da aftalen blev indgået. Hvis det er aftalt, garanterer forhandleren også, at produktet egner sig til andet end det, den normale betegnelse angiver.
 2. En ekstra garantiordning, som forhandleren, producenten eller importøren tilbyder, kan aldrig påvirke de lovbestemte rettigheder og krav, som en forbruger kan gøre gældende over for forhandleren baseret på aftalen, såfremt forhandleren ikke opfyldte sin del i aftalen.
 3. En ekstra garanti defineres som enhver forpligtelse fra en forhandler, dennes leverandør, importør eller producent, der giver en forbruger rettigheder eller krav ud over de lovbestemte, såfremt han ikke opfylder sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og implementering

 1. Forhandleren skal udvise størst mulig omhu, når ordrer på produkter modtages og implementeres, og når ansøgninger vurderes om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet skal være den adresse, som forbrugeren meddeler virksomheden.
 3. Såfremt levering til forbrugeren er umulig, fordi de leverede varer ikke kan komme igennem forbrugerens hoveddør, første dør eller trappeopgang, eller fordi forbrugeren ikke er til stede på det leveringssted, han har angivet, selv om kunden fik leveringstiden oplyst med en rimelig tidsfrist, så betaler forbrugeren alle omkostningerne ved den mislykkede levering.
 4. Levering sker på de stipulerde vilkår i leveringspolitikken og indgår i disse betingelser.
 5. Under hensyntagen til det anførte i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, implementerer virksomheden de accepterede ordrer via effektiv ekspedition, dog senest inden 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes eller ikke kan gennemføres, eller kun delvist, skal forbrugeren informeres om det allersenest 30 dage efter ordrens afgivelse. I så fald har forbrugeren ret til gratis at ophæve aftalen og muligvis ret til skadeserstatning.
 6. Efter ophævelse i henhold til foregående afsnit skal forhandleren straks refungere det beløb til forbrugeren, som vedkommende betalte.
 7. Risikoen for skader og/eller tab af produkter hviler på forhandleren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller til en repræsentant, som forbrugeren tidligere har udpeget og meddelt til forhandleren, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Artikel 14 - Transaktioner med længere varighed: varighed, ophør og forlængelse

Opsigelse

 1. Forbrugeren har altid ret til at opsige en tidsubegrænset aftale, der blev indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, underlagt de aftalte opsigelsesregler og en varselsperiode, der ikke er på mere end 1 måned.
 2. Forbrugeren har altid ret til at opsige en tidsbegrænset aftale, der blev indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, når den tidsbegrænsede periode slutter, i henhold til de aftalte opsigelsesregler og en varselsperiode, der ikke er på mere end 1 måned.
 3. Vedrørende aftaler, som er beskrevet i de to første afsnit, kan forbrugeren:
 • altid opsige dem og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode.
 • opsige dem på samme måde, som de blev indgået.
 • altid opsige dem med samme varselsperiode som den forhandleren fastsatte.

Forlængelse

 1. En tidsbegrænset aftale, der blev indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, kan muligvis ikke automatisk forlænges eller fornyes i en tidsbegrænset periode.
 2. I modsætning til det anførte i foregående afsnit, kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af daglige eller ugentlige aviser eller magasiner, automatisk forlænges til en tidsbegrænset periode, der ikke er mere end 3 måneder, såfremt forbrugeren frit kan opsige denne forlængede aftale, når forlængelsen er nsæten slut, med en opsigelsesperiode, der ikke er mere end 1 måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter eller tjenester, kan kun automatisk forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren altid har ret til opsigelse med en varselsperiode, der ikke er mere end 1 måned, og hvis det er en aftale om levering af daglige eller ugentlige aviser eller magasiner regelmæssigt, men mindre end én gang månedligt i en periode, der ikke er på mere edn 3 måneder.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering ved introduktion af daglige eller ugentlige aviser og magasiner (prøveabonnementer eller introduktionsabonnementer) forlænges ikke automatisk, og den ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens slutning.

Varighed

 1. Hvis den tidsbegrænsede aftale er på mere end 1 år, har forbrugeren efter 1 år altid ret til at opsige med en opsigelsesperiode, der ikke er mere end 1 måned, medmindre rimelighed og retfærdighed tilsiger, at for tidlig opsigelse af aftalen ikke kan accepteres.

Artikel 15 – Betaling

 1. De mulige betalingsmetoder ses på forhandlerens websted eller i beskrivelsen af den pågældende vare, men senest i den sidste bestillingsproces ved "checkout". Medmindre andet er anført, forfalder betalingskravene fra kontrakten straks til betaling.
 2. Forudsat ingen anden dato er fastsat i aftalen eller supplerende betingelser, skal forbrugeren betale de skyldige beløb inden for 14 dage efter fortrydelsesperiodens begyndelse, eller hvis der ikke er en fortrydelsesperiode inden for 14 dage, efter aftalen blev indgået. Såfremt der en aftale om levering af en tjeneste, starter den 14-dages periode dagen efter, at forbrugeren modtog aftalens bekræftelse.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at informere forhandleren om eventuelle unøjagtigheder i de givne eller anførte betalingsdata.
 4. Hvis en forbruger ikke overholder sine betalingsforpligtelser i god tid, efter forhandleren har informeret forbrugeren om den forsinkede betaling, har forbrugeren 14 dage til at opfylde betalingsforpligtelsen. Hvis betalingen ikke er sket inden for denne 14-dages periode, pålægges der lovbestemt rente over det skyldige beløb, og forhandleren har ret til at opkræve rimelige udenretslige opkrævningsomkostninger, som er påbeløbet. Opkrævningsomkostningerne beløber sig højst til: 15% af det ikke-betalte beløb op til € 2.500, 10% over de følgende € 2.500, og 5% over de følgende € 5.000, med € 40 som minimum. Forhandleren kan afvige fra disse beløb og procenter - til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. Forhandleren sørger for en klageprocedure, der har fået tilstrækkelig offentlig omtale, og behandler en klage i overensstemmelse med klageproceduren.
 2. En forbruger, der har opdaget mangler i en aftales implementering, skal straks fremsende en klar og udførlig klagebeskrivelse til forhandleren.
 3. Forhandleren skal besvare de indsendte klager inden for en periode på 14 dage, beregnet fra modtagelsesdatoen. Hvis det forventes, at en klage kræver længere behandlingstid, svarer forhandleren inden for 14 dage, bekræfter modtagelsen og angiver, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. En klage over et produkt, en tjeneste eller forhandlerens service kan også indsendes via en klageformular på forbrugerens side på webstedet: www.thuiswinkel.org .

       Dermed sendes klagen både til den pågældende forhandler og til Thuiswinkel.org.

 1. En klage, der ikke kan løses i fælles samråd inden for en rimelig periode eller inden for 4 måneder, efter den blev indsendt, bliver til en tvist, der henhører under tvistbilæggelsesordningen.

Artikel 17 - Tvister

 1. Aftaler indgået mellem en forhandler og en forbruger, som er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, er underlagt hollandsk lovgivning. Eftersom entreprenøren fokuserer sine handelsaktivieter i Danmark. - hvor forbrugeren bor, så kan forbrugeren altid appellere til den obligatoriske forbrugerlovgivning i Danmark.
 2. Tvister mellem en forbruger og forhandler om indgåelse eller udøvelse af kontrakter vedrørende produkter og tjenester, der skal leveres af denne forhandler, kan indbringes for Tvistighedsudvalget via den europæiske ODR-platform http:/ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Thuiswinkel Disputes Committee (De Geschillencommissie) er en alternativ tvistbilæggelsesudbyder, som forhandleren er tilmeldt. Homeshopping Disputes Committee er godkendt af det hollandske justits- og sikkerhedsministerium til at levere tvistbilæggelsestjenester og foretage en uafhængig vurdering af din klage, i henhold til bestemmelserne Alternative Dispute Resolution (ADR) for Consumer Disputes (kompetente myndigheder og information) 2015.
 4. Der kan klages (på engelsk) til Thuiswinkel Disputes Committee (De Geschillencommissie) på følgende måder
 • Online: www.sgc.nl/en
 • Skriftligt pr. brev: Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP i The Hague
 1. Tvistudvalget behandler kun en tvist, hvis forbrugeren først har klaget til forhandleren.
 2. Tvisten skal forelægges skriftligt for tvistudvalget senest 12 måneder efter tvisten opstod.
 3. Hvis en forbruger ønsker at indbringe en tvist for tvistudvalget, er forhandleren bundet af dette valg. Hvis forhandleren ønsker det, angiver forbrugeren som svar på en skriftlig anmodning fra forhandleren, om han forbliver i aftalen eller foretrækker, at tvisten behandles af den kompetente domstol. Hvis forbrugeren ikke informerer forhandleren om sit valg inden for en periode på 5 uger, har forhandleren ret til at præsentere tvisten for den kompetente domstol.
 4. Tvistudvalgets afgørelser er underlagt de betingelser, der er fastsat i tvistudvalgets reglement. Tvistudvalgets afgørelser er formuleret som bindende rådgivning.
 5. Tvistudvalget behandler ikke en tvist - eller standser deres indgreb - hvis forhandlerens betalinger er suspenderet, han er gået konkurs eller reelt har stoppet sine forretningsaktiviteter, før udvalget behandlede tvisten under en session og afsagde en endelig kendelse.
 6. Hvis der, sideløbende med Thuiswinkel Disputes Committee, er et andet kompetent tvistudvalg, der er anerkendt, eller et, der er tilknyttet Disputes Committee Foundation for Consumer Affairs (SGC) eller Complaints Institute Financial Services (Kifid), skal Thuiswinkel Disputes Committee helst have jurisdiktion for tvister, der primært vedrører salgsmetoden eller leveringen af langdistancetjenester. For alle andre tvister vil det være det andet tvistudvalg, der er anerkendt af SGC eller tilknyttet Kifid.

Artikel 18 – Filialgaranti Thuiswinkel.org (Shopping secure)

 1. Thuiswinkel.org (Shopping Secure) garanterer at opfylde medlemmernes forpligtelser i forbindelse med bindende rådgivning, der pålægges af Thuiswinkel Disputes Committee, medmindre medlemmet beslutter at fremlægge den bindende rådgivning for en domstol til verifikation inden for 2 måneder efter datoen for den givne rådgivning. I tilfælde af domstolens verifikation ophører garantiens suspension, og garantien træder igen i kraft, når domstolsafgørelsen bliver endelig og afgørende, hvorved retten har erklæret, at den bindende rådgivning har bindende virkning. Op til et max beløb på € 10.000 pr. bindende rådgivning betaler Thuiswinkel.org dette beløb til forbrugeren. Såfremt beløbet er mere end € 10.000 pr. bindende rådgivning, betales der € 10.000. Såfremt summen er mere end € 10.000, har Thuiswinkel.org pligt til at gøre en rimelig og tilstrækkelig indsats for at få medlemmet til at opfylde den bindende rådgivning.
 2. Anvendelse af denne garanti kræver, at forbrugeren indgiver en skriftlig appel til Thuiswinkel.org og overfører sit eratatningskrav til forhandleren til Thuiswinkel.org. Såfremt kravet på forhandleren overstiger summen på € 10.000, tilbydes forbrugeren mulighed for at overføre sit krav til forhandleren, der overstiger beløbet på € 10.000 til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation vil forfølge betaling af erstatningskrav i retten på hendes egen titel og sagsomkostninger. 

Artikel 19 - Ekstra eller andre bestemmelser

Ekstra bestemmelser eller bestemmelser, der adskiller sig fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke skade forbrugeren, og det skal dokumenteres skriftligt eller på en sådan måde, så forbrugerne kan gemme dem på en let tilgængelig måde på et varigt medium.

Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel.org

Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, når de er offentliggjort på korrekt vis, forudsat at hvor ændringerne gælder, mens et tilbud er gyldigt, så fortrækkes den bestemmelse, der er mest gunstig for forbrugeren.

 

 

Bilag I: Modelformularen for fortrydelsesret

Modelformularen for fortrydelsesret

(denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

- Til: Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.dk

- Jeg/vi* meddeler jer hermed, at vi med hensyn til vores aftale vedrørende

Salget af følgende produkter: [beskrivelse af produktet}*

Leveringen af følgende digitale indhold: [beskrivelse af det digitale indhold]*

Leveringen af følgende tjeneste: [beskrivelsen af tjenesten]*

Jeg/vi* udøver vores fortrydelsesret.

- Bestilt den*/modtaget den* [datoen, da tjenesten blev bestilt eller varen modtaget]

- [Forbruger(ne)s navn]

- [Forbruger(ne)s adresse]

- [Forbruger(ne)s underskrift] (kun hvis formularen indsendes på papir).

 

*Slet eller anfør supplerende oplysninger som relevant.

 

Vilkår og betingelser for erhvervskunder

Senast uppdaterad: 2023-12-08

Indhold:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Kontraktet

Artikel 6 - Prissättning

Artikel 7 - Uppfyllelse av avtalet och tilläggsgaranti

Artikel 8 - Leverans och utförande

Artikel 9 - Utökade transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 10 - Betalning

Artikel 11 - Äganderättsförbehåll

Artikel 12 - Ansvar

Artikel 13 - Klagomålsförfarande

Artikel 14 - Tvister

Artikel 1 - Definitioner

Under dessa villkor kommer följande termer och definitioner att användas:

1. Dag: kalenderdag;

2. Digitalt innehåll: data som produceras eller levereras i digital form;

3. Långtidsavtal: ett avtal som föreskriver regelbunden leverans av artiklar, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;

4. Hållbart medium: alla verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för kunden eller entreprenören att lagra information som personligen riktas till dem på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det mål som informationen är avsedd för och möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen;

5. Kund: den fysiska eller juridiska person som agerar som professionell och / eller för ett företag;

6. Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster till kunder på distans;

7. Avståndskontrakt: ett avtal som ingås mellan entreprenören och kunden inom ramen för ett organiserat system med distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster varigenom, tills avtalet ingås, exklusivt eller delvis användningen görs av en eller flera tekniker för kommunikation på distans;

8. Skriftlig: i dessa villkor inkluderar "skriftlig" kommunikation via e-post och fax om avsändarens identitet och e-postens integritet är tillräckligt säker;

9. Teknik för att kommunicera på distans: en resurs som kan användas för att ingå ett kontrakt utan att kunden och entreprenören måste samlas samtidigt i samma utrymme;

10. Webbplats: entreprenörens webbshop där varor och tjänster erbjuds som kan köpas av kunder;

11. Plattform: den externa miljö där entreprenörer kan erbjuda varor och tjänster som kan köpas av kunder

Artikel 2 – Näringsidkarens identitet

Det privata aktiebolaget vidaXL Europe B.V., beläget på Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands.  Verksam i Nederländerna under momsregistreringsnummer: NL820055220B01, som handlas under Chamber of Commerce-nummer 09188362.

Artikel 3 - Tillämplighet

1. Dessa villkor är tillämpliga på varje entreprenörs erbjudande och varje distansavtal mellan entreprenören och kunden.

2. Om kunden inkluderar bestämmelser eller villkor som avviker från eller inte förekommer i de allmänna villkoren i sitt uppdrag, kommer bestämmelser eller villkor endast att gälla för entreprenören om de uttryckligen accepteras i skriftlig form.

3. Texten till dessa villkor kommer att göras tillgänglig för kunden innan distansavtalet ingås.  Om detta inte är möjligt på ett rimligt sätt kommer entreprenören att ange, innan distansavtalet ingås, hur villkoren kan konsulteras hos företagaren och att de kan skickas så snart som möjligt, gratis, på kundens begäran.

4. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan det hända, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, att texten i dessa villkor görs tillgänglig för kunden på elektronisk väg på ett sådant sätt att det kan lagras av kunden på ett enkelt sätt på en hållbar databärare.  Om detta inte är rimligt möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var villkoren kan konsulteras elektroniskt och att de skickas elektroniskt eller på annat sätt, utan kostnad, på kundens begäran.

5. Om, och i den utsträckning en av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är ogiltiga, måste den berörda bestämmelsen läsas i enlighet med den lagligt tillåtna bestämmelsen som ligger närmast innehållet till parternas avsikter, så som den verkar från den obefintliga eller ogiltiga bestämmelsen, medan de återstående bestämmelserna fortfarande är i kraft.

6. Om, utöver dessa villkor, specifika villkor för en extern plattform som produkter och tjänster erbjuds av företagaren gäller, kan kunden, i händelse av motstridiga villkor, alltid åberopa tillämpliga villkor som är mest gynnsamma för dem, men bara om villkoren inte kan undantas.

7. Erhvervskunder vil ikke have adgang til auktioner og loyalitetsprogrammet i regioner, hvor disse tjenester tilbydes.

Artikel 4 – Erbjudandet

1. Om ett erbjudande är föremål för en begränsad varaktighet eller villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

2. Erbjudandet kommer att innehålla en fullständig och detaljerad beskrivning av de produkter, det digitala innehållet och / eller tjänsterna som erbjuds.

3. Webbplatsens innehåll såväl som dess erbjudande har komponerats med största omsorg.  Entreprenören kan dock inte garantera att all information på webbplatsen alltid är korrekt och fullständig. På grund av detta är alla priser, erbjudandet och annan information på webbplatsen och i annat material från entreprenören föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel.

Artikel 5 - Kontraktet

1. Avtalet träder i kraft när kunden accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.

2. Om kunden har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, kommer företagaren omedelbart på elektronisk väg att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet. Om mottagandet av godkännande av erbjudandet inte har bekräftats av entreprenören kan kunden säga upp avtalet.

3. Efter att kunden accepterat erbjudandet förbehåller sig entreprenören rätten att annullera erbjudandet inom 3 arbetsdagar efter godkännande.   Entreprenören kommer omedelbart att meddela kunden om sådana avbokningar.

4. Om kontraktet ingås elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för en säker elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö.  Om kunden kan betala elektroniskt kommer entreprenören att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.

5. Om det, efter det att avtalet har godkänts, visar sig att kunden har lämnat felaktiga uppgifter, har entreprenören rätt att fullgöra sina skyldigheter först efter att ha fått rätt information.

6. Entreprenören kan inom de lagstadgade bestämmelserna undersöka om kunden kan fullgöra sina betalningsförpliktelser samt undersöka all fakta och faktorer som är viktiga för att ingå distansavtalet på ett ansvarsfullt sätt.  Om entreprenören, baserat på denna undersökning, har goda skäl för att inte ingå avtalet, har de rätt att vägra en beställning eller ansökan, med angivande av skäl eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet.  Om entreprenören, baserat på utredningen, avvisar begäran eller ställer särskilda villkor till den, kommer kunden att informeras om detta senast 3 dagar efter avtalets ingående.

Artikel 6 - Prissättning

1. Alla priser som nämns på webbplatsen och i annat material från entreprenören är inklusive moms (om inte annat anges) och om inte annat anges på webbplatsen, ingår andra tillämpliga avgifter.

2. I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster, vars priser är kopplade till fluktuationer på den finansiella marknaden som entreprenören inte har något inflytande över, till rörliga priser.  Denna koppling till fluktuationer och det faktum att angivna priser är målpriser kommer att anges i erbjudandet.

3. Entreprenören kan ändra priserna två veckor efter avtalets ingående.  Kunder som inte håller med om ändringen har befogenhet att säga upp avtalet utan att debiteras för detta av entreprenören.

4. Ytterligare avgifter, såsom leveransavgifter och betalningsavgifter, kommer att nämnas på webbplatsen och kommer åtminstone att visas under beställningsprocessen.

Artikel 7 - Uppfyllelse av avtalet och tilläggsgaranti

1. Entreprenören garanterar att de levererade produkterna och tjänsterna överensstämmer med avtalet, med förståelse för att mindre avvikelser som accepteras inom sektorn avseende specificerade storlekar, vikter, kvantiteter, missfärgningar och små ömsesidiga färgavvikelser etc., inte räknas som brister på entreprenörens del.

2. Kunden måste undersöka de levererade varorna vid leveransen och kunden måste kontrollera om de levererade varorna uppfyller avtalsbestämmelserna. Detta inkluderar:

 • om rätt varor har levererats;
 • om de levererade varorna motsvarar kvantitet och antal enligt avtalet;
 • om de levererade varorna uppfyller de krav som kan ställas för normal användning och / eller kommersiella ändamål.

Vid synliga defekter eller brister måste kunden rapportera dessa till entreprenören inom 14 dagar efter leverans.  Om icke synliga defekter eller brister upptäcks, måste kunden rapportera dessa till entreprenören senast inom 14 dagar efter att han eller hon rimligen kunde ha upptäckt dessa.  Om kunden inte gör detta har han/hon inte längre rätt till någon form av reparation, utbyte, ersättning och / eller återbetalning för dessa brister.

3. Om entreprenören anser att ett klagomål är motiverat kommer de relevanta produkterna att repareras, bytas ut eller (delvis) ersättas efter samråd med kunden. Entreprenören kan därigenom omdirigera kunden till en tillverkare eller leverantör.

Artikel 8 - Leverans och utförande

1. I enlighet med vad som anges i detta avseende i artikel 3 av dessa villkor kommer entreprenören att utföra godkända beställningar med lämplig snabbhet.

2. Entreprenören har rätt att engagera tredje part om det krävs för att utföra de uppgifter som anges i kontraktet.

3. De angivna leveranstiderna måste tolkas som en skälig plikt och anses ha varit ungefärliga. Entreprenören kan välja transportör. Förutom i händelse av avsiktlig eller hänsynslöshet från säljarens sida, överskridande av leveranstiden berättigar aldrig kunden till någon form av ersättning.

4. Entreprenören förbehåller sig rätten att leverera sålda produkter i delar.

5. Risken för skada på och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till tidpunkten för leverans till kunden, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Om kunden samtycker till att hämta produkterna överförs risken när produkterna överlämnas.

6. Om kunden, eller en tredje part som utsetts av dem, inte är närvarande vid leveransadressen vid den överenskomna tiden för att ta emot produkterna, har entreprenören rätt att ta tillbaka produkterna. I samråd med kunden kan entreprenören, mot extra kostnader, erbjuda produkterna till kunden vid en annan tidpunkt och / eller annan dag. Om leveransen visar sig vara omöjlig kommer betalningsskyldigheten inte att annulleras och eventuella tilläggskostnader inklusive returkostnader debiteras kunden.

Artikel 9 - Utökade transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

1. Kunden kan alltid säga upp ett avtal som ingås på obestämd tid och är för regelbunden leverans av produkter, digitalt innehåll eller tjänster i enlighet med de avtalade uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst två månader.

2. Kunden kan alltid säga upp ett avtal som ingås för en bestämd period och är för regelbunden leverans av produkter (inklusive el), digitalt innehåll eller tjänster i slutet av den bestämda perioden med iakttagande av de uppsägningsregler som överenskommits för detta syfte och en uppsägningstid på högst två månader.

3. Kunden kan säga upp de avtal som anges i föregående stycken skriftligen.

Förlängning:

4. Ett avtal som ingås för en viss period och är för regelbunden leverans av produkter (inklusive el), digitalt innehåll eller tjänster kommer automatiskt att förlängas för samma bestämda period.

5. De nämnda uppsägningstiderna gäller också för entreprenörens uppsägningar

Artikel 10 - Betalning

1. Kunden har skyldigheten att betala entreprenören under orderprocessen och med webbplatsen nämnda betalningsmetoder. Entreprenören står fritt att erbjuda olika betalningsmetoder som kan ändras då och då. Såvida inte annat bestäms är kunden skyldig att betala inom 14 dagar efter leverans.

2. Om kunden inte fullgör sina betalningsskyldigheter i tid, är de omedelbart ansvariga enligt lag utan att en formell underrättelse krävs. Entreprenören har rätt att höja det belopp som ska betalas med lagstadgad ränta och entreprenören har rätt att debitera kundens utomstående inkassokostnader.

Artikel 11 - Äganderättsförbehåll

1. Levererade varor förblir entreprenörens ägarskap tills kunden betalar hela beloppet.

Artikel 12 - Ansvar

1. Med förbehåll för avsikt eller grov vårdslöshet är företagarens totala ansvar gentemot kunden på grund av hänförligt misslyckande i utförandet av avtalet begränsad till kompensation till högst det belopp som anges för det avtalet (inklusive moms). I händelse av ett långtidsavtal är ansvaret begränsat till en återbetalning av det belopp som kunden var skyldig entreprenören under de tre månader som föregick skadan.

2. Entreprenören är inte ansvarig gentemot kunden för indirekt skada, inklusive men inte begränsad till följdskador, förlust av vinst, missade besparingar, förlust av data eller skada på grund av affärsavbrott.

3. Kunden ersätter entreprenören för alla anspråk gentemot tredje part, förutom i händelse av avsiktlig hänsynslöshet från entreprenören eller en lagstadgad chef för entreprenören.

4. De föregående styckena gäller inte för skador på grund av återförsäljning av felaktiga produkter som köpts från entreprenören, om klientens kunder förbinder sig till rättsliga åtgärder mot dem.

5. Om inte fullgörandet av avtalet är permanent omöjligt, ska en entreprenörs ansvar på grund av en hänförlig underlåtenhet att fullgöra en skyldighet från avtalet endast uppstå om kunden genast skriftligen informerar entreprenören med en rimlig tidsfrist för att avhjälpa misslyckandet, och entreprenören fortsätter att vara i försummelse när det gäller att fullgöra sin skyldighet efter den perioden. Meddelandet om fallissemang måste innehålla en så fullständig och så detaljerad beskrivning som möjligt av bristen, så att entreprenören ges möjlighet att svara tillräckligt.

6. En förutsättning för eventuell rätt till ersättning är att kunden alltid rapporterar skadorna till entreprenören skriftligen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter de har uppstått. Skador som inte har uppmärksammats av entreprenören inom den perioden är inte berättigade till ersättning, såvida inte kunden kan visa att han inte kunde ha rapporterat skadan tidigare.

7. I händelse av force majeure är entreprenören inte skyldig att kompensera skador till kunden.

Artikel 13 - Klagomålsförfarande

1. Entreprenören har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.

2. Klagomål rörande genomförandet av avtalet måste skickas till entreprenören, fullständigt och tydligt beskrivet, inom en rimlig tid efter att kunden har konstaterat bristerna.

3. Klagomål som skickas till entreprenören kommer att besvaras inom en period på 14 dagar räknat från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förväntat längre behandlingstid svarar entreprenören inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en uppgift om när kunden kan förvänta sig ett mer omfattande svar.

Artikel 14 - Tvister

1. Avtal mellan entreprenören och kunden som dessa villkor gäller regleras uteslutande av nederländska lagar.

2. Eventuella tvister som kan uppstå på grund av avtalet och inte kan lösas i minnet kan exklusivt överlämnas till domstolen i Oost-Brabant, plats 's-Hertogenbosch. Detta är föremål för i den mån obligatoriska behörighetsregler begränsar detta val. Entreprenören och kunden kan lösa sina tvister genom bindande råd eller skiljedom.

 

Vilkår og betingelser for brug af websiden vidaXL

Version: 2020-06-01

Indhold

Artikel 1 – Definitioner 

Artikel 2 - Anvendelse 

Artikel 3 – Brugerkonto 

Artikel 4 – Vilkår og betingelser for websiden 

Artikel 5 – Ordrer 

Artikel 6 - Auktioner 

Artikel 7 - Bedømmelse 

Artikel 8 – Lukning af konto og websidens funktioner 

Artikel 9 – Privatlivspolitik og personlige oplysninger 

Artikel 10 –Intellektuel ejendom og tredjepartsdata 

Artikel 11 - Erstatningsansvar  Artikel 12 - Diverse 

Artikel 1 – Definitioner 

 • Konto: Den konto, som brugeren skal oprette for at kunne placere ordrer, deltage i auktioner og give bedømmelser. 
 • Tredjepartssælger(e): En tredjepart, der tilbyder produkter til brugerne via websiden. 
 • Bruger: Alle besøgende på websiden. 
 • Vilkår og betingelser for brug: Disse vilkår og betingelser for brug af websiden vidaXL
 • Bedømmelse: En bedømmelse, der kan gives af brugeren af vidaXL, websiden og/eller tredjepartssælgere. 
 • Auktioner: Auktionerne der afholdes af vidaXL på websiden. 
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. hovedkontor i (5928 SK) Venlo på Mary Kingsleystraat 1.
 • Webside: Websiden, som aktivt findes under URL vidaxl.nl og enhver anden webside, URL eller anvendelse dedikeret til vidaXL.

Artikel 2 – Anvendelse 

 1. Disse vilkår og betingelser for brug gælder for enhver brug af websiden, herunder brug af kontoen.
 2. vidaXL forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser for brug fra tid til anden. De ændrede vilkår og betingelser for brug vil være gældende, så snart de er blevet offentliggjort på websiden. Derfor er det tilrådeligt at kontrollere vilkår og betingelser for brug regelmæssigt.

Artikel 3 – Brugerkonto 

 1. For at kunne placer ordrer, deltage i auktioner og give bedømmelser, er det nødvendigt at oprette en konto. Brugeren kan oprette en konto ved at levere de nødvendige oplysninger via online-formularen på websiden. Denne formular kan findes under overskriften ”Ny kunde? ”.
 2. For at kunne oprette en konto skal brugeren:
  1. være mindst 18 år på det tidspunkt, kontoen oprettes; 
  2. have en gyldig e-mailadresse.
 3. Når kontoen er blevet oprettet, vil brugeren modtage en bekræftelsesmail. Så snart kontoen er blevet aktiveret, kan brugeren logge ind ved hjælp af sin e-mailadresse og det password, som han eller hun har valgt.
 4. En e-mailadresse kan kun bruges én gang til at oprette en konto. En konto er strengt personlig, må ikke overdrages og er knyttet til den bruger, der har oprettet kontoen.
 5. Brugeren skal sikre, at de oplysninger, han eller hun leverer vedrørende kontoen og i yderligere kommunikation med vidaXL er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Enhver ændring af personoplysningerne kan foretages af brugeren selv ved at logge ind på kontoen og foretage ændringerne.
 6. Brugeren skal holde adgangskoden fortrolig og skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre uautoriserede tredjeparter i at få kendskab til og bruge adgangskoden og / eller hans eller hendes konto.
 7. Brugeren er forpligtet til straks at underrette vidaXL i tilfælde af tab, tyveri eller (mistænkt) misbrug eller uautoriseret brug af adgangskode og / eller konto af tredjemand. Indtil at denne meddelelse rent faktisk modtages af vidaXL, vil brugeren blive holdt ansvarlige for eventuelle skader som følge af misbrug af adgangskode og / eller konto.
 8. Hvis vidaXL konstaterer eller har mistanke om, at uvedkommende bruger eller i stand til at bruge brugerens konto, forbeholder vidaXL sig ret til straks at blokere den pågældende konto og inddrive eventuelle skader, vidaXL måtte lide som følge af dette fra brugeren, uden vidaXL blive holdt ansvarlig for skader lidt af brugeren.

Artikel 4 – Brug af websiden

 1. Brugeren garanterer, at de oplysninger og data leveret af ham eller hende er korrekte, fuldstændige og pålidelige. vidaXL forbeholder sig ret til at kontrollere rigtigheden af de leverede oplysninger og data og til at fjerne oplysninger og data fra brugeren, hvis de bevises, at de er ukorrekte eller hvis deres korrekthed ikke kan verificeres.
 2. Brugeren må ikke:
  • forstyrre driften af websiden eller anvende software, der kunne forstyrre driften af websiden;
  • igangsætte processer / give processer mulighed for at fortsætte, som med rimelighed kan mistænkes for at begrænse andre brugere eller have negativ indvirkning på brugen af websiden. 
  • optræde som en anden bruger.
 3. Brugeren må ikke gengive websiden eller nogen del af websiden eller stille den til rådighed (ved hjælp af deep-linking eller andet), uden først at have fået skriftlig tilladelse fra vidaXL.

Artikel 5 – Ordrer

 1. vidaXL’s generelle vilkår og betingelser og vidaXL’s returbetingelser gælder for alle ordrer hos vidaXL, der placeres på websiden. Brugeren accepterer disse generelle vilkår og betingelser samt returbetingelser, når han eller hun opretter en konto.
 2. For ordrer hos tredjepartssælgere gennem websiden gælder tredjepartssælger(e)s generelle vilkår og betingelser samt returbetingelser. Disse forefindes på tredjepartssælgernes virksomhedsside. Hvis tredjepartssælgeren ikke har separate vilkår og betingelser og/eller returbetingelser, vil vidaXL’s Generelle Vilkår og Betingelser og/eller Returbetingelser gælde for købsaftalen mellem brugeren og tredjepartssælgeren.

Artikel 6 – Auktioner

 1. vidaXL’s auktionsbetingelser gælder for deltagelse i auktioner, som holdes af vidaXL på websiden. Brugeren accepterer disse auktionsbetingelser, når han eller hun opretteren konto, eller i det mindste på det tidspunkt at brugeren deltager i en auktion for første gang.
 2. Brugeren må ikke uretfærdigt eller uretmæssigt påvirke budgivningen på nogen måde.

Artikel 7 – Bedømmelser

 1. Efter et køb via websiden, kan brugeren blive af eller på vegne af vidaXL blive bedt om at vurdere vidaXL, websiden og / eller tredjepartssælger(e) ved at give en bedømmelse. vidaXL forbeholder sig ret – men ikke pligt – til at placere bedømmelsen på websiden eller på anden måde offentliggøre den, inkl. det navn, bosted og dato for bedømmelsen, der gives af brugeren.
 2. I tilfælde af bedømmelser, som er indsamlet af tredjepart på vegne af vidaXL, gælder de generelle vilkår og betingelser og / eller vilkår og betingelser fra den pågældende part.
 3. vidaXL forbeholder sig ret til ikke at offentliggøre en bedømmelse eller fjerne den fra websiden, hvis tredjepartssælgeren kan bevise, at den pågældende bedømmelse er:
  • i strid med lovgivningen eller gældende bestemmelser; 
  • i strid med den offentlige orden eller anstændighed; 
  • en bedømmelse kun af produktet;
  • ikke vedrører den pågældende sælger;
  • indeholder personlige oplysninger om sælger; 
  • indeholder en URL eller reklame; 
  • er falsk.

Artikel 8 – Lukning af konto og and websidens funktioner

 1. vidaXL forbeholder sig ret til at afvise brugere eller opsige deres konto ensidigt, hvis der er grund til dette, for eksempel i tilfælde af:
  • uautoriseret brug eller misbrug af websiden og / eller konto;
  • manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser for brug eller auktionsbetingelser;
  • manglende overholdelse af aftaler mellem brugeren og vidaXL og / eller tredjepartssælger(e).
 2. Endvidere har vidaXL ret til at begrænse, afvise eller tilbagekalde visse anvendelser eller midlertidigt blokere kontoen fra at blive brugt i tilfælde som beskrevet i Artikel 8.1.
 3. vidaXL forbeholder sig på alle tidspunkter ret til at indstille tilgængeligheden til funktioner på websiden eller ændre disse.

Artikel 9 - Privatlivspolitik og personlige oplysninger

 1. De personlige oplysninger, som brugeren leverer til vidaXL, såsom hans eller hendes navn og adresse, telefonnumre og e-mailadresser, behandles af vidaXL i filer, der ejes af vidaXL. Disse oplysninger vil blive brugt af vidaXL til at håndtere konti og auktioner, behandle ordrer, levering og fakturering og eventuel mægling i tvister mellem bruger og tredjepartssælger(e).
 2. Brugeren har til enhver tid mulighed for at få adgang til, ændre eller udvide sine personlige oplysninger ved at logge ind på sin konto.
 3. I princippet vil vidaXL ikke videregive personlige oplysninger til tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for at udføre en aftale med brugeren. vidaXL vil for eksempel give brugerens navns og adresse, e-mailadresse og telefonnummer til tredjepartssælger(e ), så vidt dette er nødvendigt for at udføre en købsaftale mellem brugeren og tredjepartssælger(e). Kommunikationen mellem brugeren og tredjepartssælger(e) håndteres via en mailfunktion hos vidaXL. Kommunikationen gemmes på vidaXL’s servere og kan tilgås og bruges af vidaXL med henblik på at:
  • hjælpe brugeren og / eller tredjepartssælgeren i tilfælde af spørgsmål og / eller problemer; 
  • vurdere, om tredjepartssælgeren opfylder / har opfyldt hans eller hendes krav;
  • og analysere procesforbedringer.
 4. Websiderne anvender cookies. Cookies anvendes eksempelvis til at huske login-data. Desuden er tredjeparts cookies indsat på websiden.
 5. Brugeren kan indstille sin browser på en sådan måde, at den ikke modtager cookies under hans eller hendes besøg på websiden. I dette tilfælde kan det dog være, at brugeren ikke fuldt ud kan udnytte alle funktioner på websiden, eller at hans eller hendes adgang til dele af websiden og / eller kontoen er begrænset
 6. vidaXL forbeholder sig ret til at lagre data vedrørende den besøgendes adfærd på websiden (IPadressen bruges, blandt andet), hvis der er mistanke om, at misbrug og / eller uautoriseret brug af websiden sker gennem brugerens konto.
 7. For mere information om, hvordan vidaXL anvender brugernes personoplysninger og implementerer cookies på websiden, henvises der til vidaXL’s fortrolighedspolitik, som findes på websiden.

Artikel 10 – Intellektuel ejendom og tredjepartsdata

 1. Medmindre andet er angivet, forbeholdes alle rettigheder, herunder ophavsret og andre immaterielle rettigheder for (oplysninger på) websiden vidaXL i det omfang, de ikke forbeholdes tredjepart / de tilladelsesindehavere, der gør oplysningerne tilgængelige.
 2. Brugeren må konsultere (oplysningerne på) websiden og lave kopier til privat brug, eksempelvis ved at printe eller gemme dem. Enhver anden brug, f.eks. lagring og gengivelse af (dele af) websiden på en separat webside eller oprettelse af forbindelser, hyperlinks eller deeplinks til (dele af) websiden er ikke tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra vidaXL.
 3. Oplysningerne på hjemmesiden er delvist leveres af tredjeparter, såsom tredjepartssælgere og andre brugere (i tilfælde af bedømmelser). vidaXL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af ukorrekte, ufuldstændige eller uretmæssig oplysninger fra tredjepart på websiden.
 4. Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne internetsider. vidaXl kan ikke holdes ansvarlig for brug eller indhold af websider, som der linkes til via websiden, eller som har et link til websiden.

Artikel 11 – Erstatningsansvar

 1. Brugeren anerkender, at i tilfælde af ordrer med tredjepartssælger(e), laves købsaftalen mellem brugeren og tredjepartssælgeren, og at vidaXL hverken er eller vil blive part i denne aftale.
 2. Som sådan er vidaXL ikke forpligtet til at verificere eller vurdere kvaliteten, mængden eller kapaciteten af de produkter, der tilbydes af tredjepartssælger(e) på websiden og kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for skader som følge af, at sådanne oplysninger viser sig at være at være forkerte, ufuldstændige eller uretmæssige.
 3. Skulle vidaXL holdes ansvarlig for skader uden hensyn til dette, er dette ansvar i alle tilfælde begrænset til købsprisen på det pågældende produkt, der faktureres af tredjepartssælger til bruger.
 4. vidaXL’s erstatningsansvar, uanset art, er begrænset til det beløb, som vidaXL’s ansvarsforsikring godtgør i den pågældende sag.

Artikel 12 – Diverse

 1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser for brug ikke længere er bindende, gyldig eller implementérbar, vil de andre bestemmelser fortsat være gældende i fuldt omfang. I et sådant tilfælde, vil vidaXL erstatte den pågældende bestemmelse med en ny bestemmelse, der skal fastlægges af vidaXL og nærme sig betydningen af den pågældende bestemmelse så meget som muligt.
 2. Ved brug af websiden, brug af kontoen og disse vilkår og betingelser er dansk lov udelukkende relevant.

 


Vedhæftning(er)

Vilkår & betingelser

Generelle vilkår og betingelser for auktioner

Returneringspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik